Samen staan we sterk! Leiden

Juist binnen het themaveld van wonen, welzijn en zorg is de noodzaak van samenwerking in toenemende mate onmiskenbaar. De trend dat de groep ouderen groeit, en ouderen alsook mensen met beperkingen langer en vaker zelfstandig thuis wonen doen het belang van samenwerking in de zorg tussen zorgverleners, alleen maar toenemen.
In de praktijk betekent dit dat wij als extramurale zorginstelling grote waarde hechten aan het onderhouden van contacten met de lokale; verpleeg- en verzorgingstehuizen, huisarts(en)praktijk(en), ziekenhuizen, woningcorporaties, het CIZ, het WMO-loket en welzijnsinstellingen.

Onderstaand een overzicht van onze samenwerkingspartners:

 

De AWBZ en het WMO

Bereken de eigen bijdrage

Nog geen indicatiestelling

Geen werk en/of inkomen

| home pagina |